Izdavanje potvrda o članstvu u UOTS i dozvola za rad

 

Informacija o proceduri za izdavanje potvrda o članstvu u UOTS i dozvola za rad  sportskim stručnjacima-trenerima u oblasti odbojkaškog sporta

 

Procedura podrazumeva:

1 - Procedura za dobijanje potvrde o članstvu u UOTS, koju izdaje UOTS, podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

1.1 – popunjena i potpisana pristupnica (obrazac pristupnice)

1.2 – uplata članarine za tekuću takmičarsku sezonu shodno rangu takmičenja (detaljnije)

1.3 – dve fotografije (1 za arhivu, a druga ukoliko je neophona izdrada nove trenerske ligitimacije)

1.4 – diploma o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere)

Kompletirana dokumentacija za izdavanje potvrde o članstvu dostavlja se Udruženju odbojkaških trenera Srbije dostavlja na adresu: Terazije 35/III, 11000 Beograd.

 

2 - Procedura za dobijanje dozvole za rad koju izdaje OSS podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

2.1 – Popunjen i potpisan zahtev za izdavanje dozvole za rad (obrazac zahteva)

2.2 – Jedna fotografija

2.3 – Dokumenata iz člana 7. i 8. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka-trenera u oblasti odbojkaškog sporta: overena kopija dipolome o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere), potvrda o stečenom iskustvu kao prvog trenera seniorske ekipe jedne ili tri godine u zavisnosti od nivoa tražene dozvole za rad (detaljnije)

2.4 – Potvrda o članstvu u Udruženju odbojkaških trenera Srbije

2.5 – Potvrda da je trener zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu

Jedan od dokumenata potrebnih za podošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad je POTVRDA da je trener zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu, a propisala je Zdravstvena komisija OSS: Zdravstveni pregled za trenera podrazumeva Lekarsko uverenje za zaposlenje-rad sa decom, i mora da obuhvati Opšti internistički pregled i Psihološki profil, koji može biti obavljen u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije ili bilo kom dispanzeru za mecždicinu rada u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

2.6 – Potvrda o uplati naknade za administrativne troškove

Administrativna taksa za izdavanje trogodišnje dozvole za rad iznosi 6.000,00 RSD i uplaćuje se na tekući račun UOTS.

Platilac: Prezime i ime, adresa
Svrha uplate: Administrativna taksa za izdavanje dozvole za rad
Primalac: Udruženje odbojkaških trenera Srbije, Beograd, Terazije 35/III
Iznos: 6.000,00 dinara
Račun primaoca: 200-3007410101862-47 Banka Poštanska štedionica

Kompletirana dokumentacija za izdavanje dozvole za rad dostavlja se Komisiji za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije na adresu: Terazije 35/II, 11000 Beograd.